Tin tức - Sự kiện Tin tức mới nhất - www.hiephoivantai.com http://www.hiephoivantai.vn/ en Tăng cường quản lý lái xe, đảm bảo ATGT http://www.hiephoivantaioto.vn/news/tang-cuong-quan-ly-lai-xe-dam-bao-atgt/ct-1257 Sat, 23 Feb 2019 01:20:40 GMT CHƯƠNG TRÌNH ĐOÀN CÔNG TÁC TẠI TOKYO – NHẬT BẢN http://www.hiephoivantaioto.vn/news/chuong-trinh-doan-cong-tac-tai-tokyo-nhat-ban/ct-1256 Sat, 23 Feb 2019 01:20:40 GMT Tham gia ý kiến dự thảo nghị định thay thế nghị định 86/NĐ- CP về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô http://www.hiephoivantaioto.vn/news/tham-gia-y-kien-du-thao-nghi-dinh-thay-the-nghi-dinh-86-nd-cp-ve-kinh-doanh-va-dieu-kien-kinh-doanh-van-tai-bang-xe-o-to/ct-1255 Sat, 23 Feb 2019 01:20:40 GMT VATA Lấy ý kiến Dự thảo các Quy chế của Hiệp hội http://www.hiephoivantaioto.vn/news/lay-y-kien-du-thao-cac-quy-che-cua-hiep-hoi/ct-1254 Sat, 23 Feb 2019 01:20:40 GMT BÁO CÁO TẠI HỘI NGHỊ BAN THƯỜNG VỤ, BAN CHẤP HÀNH TẠI THÀNH PHỐ BẮC GIANG Ngày 14, 15 tháng 12 năm 2018 BÁO CÁO TẠI HỘI NGHỊ BAN THƯỜNG VỤ, BAN CHẤP HÀNH TẠI THÀNH PHỐ BẮC GIANG Ngày 14, 15 tháng 12 năm 2018 http://www.hiephoivantaioto.vn/news/bao-cao-tai-hoi-nghi-ban-thuong-vu-ban-chap-hanh-tai-thanh-pho-bac-giang-ngay-14-15-thang-12-nam-2018/ct-1253 Sat, 23 Feb 2019 01:20:40 GMT Triển khai thực hiện Chương trình phối hợp tổ chức Hội thi lái xe ô tô giỏi và an toàn ngành Giao thông vận tải năm 2018. Triển khai thực hiện Chương trình phối hợp số 601/CTPH-UBATGTQG-CĐGTVTVN-HHVTOTVN, ngày 05 tháng 11 năm 2018 và Kế hoạch số 595/KH-CĐN, ngày 02 tháng 11 năm 2018 của Công đoàn GTVT Việt Nam về “Tổ chức Hội thi lái xe giỏi và An toàn ngành Giao thông vận tải năm 2018. Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam trân trọng đề nghị các Hiệp hội cơ sở và Hội viên trực thuộc Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam hưởng ứng, thực hiện Kế hoạch số 595/KH-CĐN, ngày 02/11/2018 của Công đoàn GTVT Việt Nam, với các nội dung cụ thể sau đây: http://www.hiephoivantaioto.vn/news/trien-khai-thuc-hien-chuong-trinh-phoi-hop-to-chuc-hoi-thi-lai-xe-o-to-gioi-va-an-toan-nganh-giao-thong-van-tai-nam-2018/ct-1251 Sat, 23 Feb 2019 01:20:40 GMT KÊU GỌI CÁC DOANH NGHIỆP TAXI VÀ NGƯỜI LÁI TAXI KHÔNG ĐÌNH CÔNG ĐỂ PHẢN ĐỐI GRAB http://www.hiephoivantaioto.vn/news/keu-goi-cac-doanh-nghiep-taxi-va-nguoi-lai-taxi-khong-dinh-cong-de-phan-doi-grab/ct-1249 Sat, 23 Feb 2019 01:20:40 GMT VATA: CẦN COI HOẠT ĐỘNG CỦA GRAB NHƯ KINH DOANH TAXI Hà Nội (TTXVN 7/11) Bộ Giao thông Vận tải đang trình Chính phủ dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 86/NĐ - CP về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô; trong đó có nhiều vấn đề còn có ý kiến khác nhau trong việc quản lý xe Grab như thế nào?. Phóng viên Thông tấn xã Việt Nam có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Văn Quyền, Chủ tịch Hiệp hội Vận tải Ô tô Việt Nam (VATA) xung quanh vấn đề quản lý loại hình xe Grab. http://www.hiephoivantaioto.vn/news/vata-can-coi-hoat-dong-cua-grab-nhu-kinh-doanh-taxi/ct-1248 Sat, 23 Feb 2019 01:20:40 GMT Đại lộ Chủ tịch VATA: “Đề xuất các giải pháp đổi mới phương thức hoạt động của Hiệp hội để đạt hiệu quả cao hơn” (Đại lộ) Ngày 12/10/2018, Hiệp hội Vận tải Ô tô Việt Nam đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ V. Đại hội đã bầu ông Nguyễn Văn Quyền làm Chủ tịch Hiệp hội trong nhiệm kỳ 2018-2023. Nhân sự kiện này tạp chí Vận tải Ô tô và dailo.vn đã có cuộc trao đổi với Chủ tịch Nguyễn Văn Quyền. http://www.hiephoivantaioto.vn/news/chu-tich-vata-de-xuat-cac-giai-phap-doi-moi-phuong-thuc-hoat-dong-cua-hiep-hoi-de-dat-hieu-qua-cao-hon/ct-1247 Sat, 23 Feb 2019 01:20:40 GMT Công văn số: 006/08/K5/HHVT-TV Thông báo kết quả Đại hội và triển khai nhiệm vụ khóa V http://www.hiephoivantaioto.vn/news/cong-van-so-006-08-k5-hhvt-tv/ct-1246 Sat, 23 Feb 2019 01:20:40 GMT Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ nhất nhiệm kỳ V (2018 - 2023) http://www.hiephoivantaioto.vn/news/nghi-quyet-hoi-nghi-ban-chap-hanh-lan-thu-nhat-nhiem-ky-v-2018-2023/ct-1245 Sat, 23 Feb 2019 01:20:40 GMT Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ V nhiêm kỳ (2018 - 2023) http://www.hiephoivantaioto.vn/news/nghi-quyet-dai-hoi-dai-bieu-lan-thu-v-nhiem-ky-2018-2023/ct-1244 Sat, 23 Feb 2019 01:20:40 GMT Báo cáo: Đại hội V Nhiệm kỳ 2018 - 2023 Báo cáo: Đại hội V Nhiệm kỳ 2018 - 2023 gồm: 1. Tổng kết hoạt động nhiệm kỳ IV (2013 - 2018); Mục tiêu nhiệm kỳ V (2018 - 2023) 2. Kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành và Ban Thường vụ nhiệm kỳ IV (2013 - 2018) 3. Kiểm điểm hoạt động của Ban kiểm tra nhiệm kỳ IV (2013 - 2018) 4. Tài chính nhiệm kỳ IV (2013 - 2018) http://www.hiephoivantaioto.vn/news/bao-cao-dai-hoi-v-nhiem-ky-2018-2023/ct-1242 Sat, 23 Feb 2019 01:20:40 GMT Số: 033 /HHVT-TV V/v Quy hoạch bến xe khách http://www.hiephoivantaioto.vn/news/so-033-hhvt-tv-v-v-quy-hoach-ben-xe-khach/ct-1239 Sat, 23 Feb 2019 01:20:40 GMT Văn kiện dự thảo Đại hội lần thứ V Dự thảo lần thứ 5 - Báo cáo Tổng kết nhiệm kỳ V (2018-2023) Dự thảo lần thứ 3 - Báo cáo Tài chính nhiệm kỳ V (2018 - 2023) Dự thảo lần thứ 2 - Báo cáo Ban kiểm tra; Dự thảo lần thứ 3 - Báo cáo kiểm điểm lãnh đạo BCH http://www.hiephoivantaioto.vn/news/van-kien-du-thao-dai-hoi-lan-thu-v/ct-1238 Sat, 23 Feb 2019 01:20:40 GMT Bộ Giao thông vận tải trả lời một số kiến nghị của Hiệp hội Bộ Giao thông Vận tải trả lời Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam một số nội dung kiến nghị tại Văn bản số 110/HHVT-TV http://www.hiephoivantaioto.vn/news/bo-giao-thong-van-tai-tra-loi-mot-so-kien-nghi-cua-hiep-hoi/ct-1237 Sat, 23 Feb 2019 01:20:40 GMT Góp ý các văn bản dự thảo Đại hội V (2018 – 2023) download các file theo link đính kèm http://www.hiephoivantaioto.vn/news/gop-y-cac-van-ban-du-thao-dai-hoi-v-2018-2023/ct-1236 Sat, 23 Feb 2019 01:20:40 GMT Một số kiến nghị gửi cơ quan Nhà nước http://www.hiephoivantaioto.vn/news/mot-so-kien-nghi-gui-co-quan-nha-nuoc/ct-1234 Sat, 23 Feb 2019 01:20:40 GMT VATA Báo cáo tổng kết năm 2017 http://www.hiephoivantaioto.vn/news/bao-cao-tong-ket-nam-2017/ct-1233 Sat, 23 Feb 2019 01:20:40 GMT Kiến nghị Thủ tướng Chính phủ về Thay đổi hình thức thế chấp ngân hàng Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam nhận được văn bản số 71/KN-HHVT ngày 05 tháng 7 năm 2017 của Hiệp hội Vận tải hàng hóa đường bộ Thành phố Hồ Chí Minh và một số Hiệp hội cơ sở đề nghị Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam báo cáo đề nghị Thủ tướng Chính phủ và các bộ ngành liên quan tạo điều kiện tháo gỡ khó khăn cho các đơn vị vận tải khi mua xe ô tô phải vay ngân hàng. Bản chính Đăng ký xe ô tô do ngân hàng quản lý. Trong quá trình kiểm tra trên đường người lái xe không có bản chính đăng ký xe sẽ bị xử lý vi phạm theo quy định tại Nghị định 46/2016/NĐ-CP. http://www.hiephoivantaioto.vn/news/kien-nghi-thu-tuong-chinh-phu-ve-thay-doi-hinh-thuc-the-chap-ngan-hang/ct-1232 Sat, 23 Feb 2019 01:20:40 GMT CÔNG TÁC QUẢN LÝ AN TOÀN KINH DOANH VẬN TẢI. TUYÊN TRUYỀN VẬN ĐỘNG LÁI XE, DOANH NGHIỆP TUÂN THỦ CÁC QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG (Tại Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác bảo đảm ATGT 6 tháng năm 2017) THAM LUẬN VỀ: CÔNG TÁC QUẢN LÝ AN TOÀN KINH DOANH VẬN TẢI. TUYÊN TRUYỀN VẬN ĐỘNG LÁI XE, DOANH NGHIỆP TUÂN THỦ CÁC QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG (Tại Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác bảo đảm ATGT 6 tháng năm 2017) Nguyễn Văn Thanh Chủ tịch – Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam 6 tháng đầu năm 2017 ngành vận tải ô tô có nhiều sự việc nóng: Ùn tắc giao thông do tăng đột biến của xe cá nhân tham gia vận tải Taxi Uber, Grab. Vấn nạn “xe dù, bến cóc” xảy ra khá nghiêm trọng tại 2 thành phố Hà Nội, Hồ Chí Minh (như báo cáo sơ kết đã nêu). Trong khuôn khổ Hội nghị, xin tham luận 2 nội dung: http://www.hiephoivantaioto.vn/news/cong-tac-quan-ly-an-toan-kinh-doanh-van-tai-tuyen-truyen-van-dong-lai-xe-doanh-nghiep-tuan-thu-cac-quy-dinh-phap-luat-ve-trat-tu-an-toan-giao-thong-tai-hoi-nghi-truc-tuyen-so-ket-cong-tac-bao-dam-atgt-6-thang-nam-2017/ct-1231 Sat, 23 Feb 2019 01:20:40 GMT DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ BAN THƯỜNG VỤ (Mở rộng) http://www.hiephoivantaioto.vn/news/du-thao-nghi-quyet-hoi-nghi-ban-thuong-vu-mo-rong/ct-1230 Sat, 23 Feb 2019 01:20:40 GMT Thông cáo báo chí Giới thiệu về TRAFFIC TRAFFIC, Mạng lưới giám sát buôn bán động vật hoang dã, hoạt động nhằm đảm bảo việc buôn bán động thực vật hoang dã không phải là mối đe dọa đối với việc bảo tồn thiên nhiên. TRAFFIC là một liên minh chiến lược của IUCN và WWF. www.traffic.org http://www.hiephoivantaioto.vn/news/thong-cao-bao-chi/ct-1229 Sat, 23 Feb 2019 01:20:40 GMT Báo cáo 6 tháng đầu năm 2017 http://www.hiephoivantaioto.vn/news/bao-cao-6-thang-dau-nam-2017/ct-1228 Sat, 23 Feb 2019 01:20:40 GMT Doanh nghiệp vận tải, ô tô cam kết thực hiện chính sách trách nhiệm xã hội không khoan nhượng đối với vận chuyển và buôn bán trái phép động, thực vật hoang dã Doanh nghiệp vận tải, ô tô cam kết thực hiện chính sách trách nhiệm xã hội không khoan nhượng đối với vận chuyển và buôn bán trái phép động, thực vật hoang dã http://www.hiephoivantaioto.vn/news/doanh-nghiep-van-tai-o-to-cam-ket-thuc-hien-chinh-sach-trach-nhiem-xa-hoi-khong-khoan-nhuong-doi-voi-van-chuyen-va-buon-ban-trai-phep-dong-thuc-vat-hoang-da/ct-1227 Sat, 23 Feb 2019 01:20:40 GMT