Tin tức - Sự kiện Tin tức mới nhất - www.hiephoivantai.com http://www.hiephoivantai.vn/ en BÁO CÁO TẠI HỘI NGHỊ BAN THƯỜNG VỤ, BAN CHẤP HÀNH TẠI THÀNH PHỐ BẮC GIANG Ngày 14, 15 tháng 12 năm 2018 BÁO CÁO TẠI HỘI NGHỊ BAN THƯỜNG VỤ, BAN CHẤP HÀNH TẠI THÀNH PHỐ BẮC GIANG Ngày 14, 15 tháng 12 năm 2018 http://www.hiephoivantaioto.vn/news/bao-cao-tai-hoi-nghi-ban-thuong-vu-ban-chap-hanh-tai-thanh-pho-bac-giang-ngay-14-15-thang-12-nam-2018/ct-1253 Wed, 19 Dec 2018 18:21:02 GMT Triển khai thực hiện Chương trình phối hợp tổ chức Hội thi lái xe ô tô giỏi và an toàn ngành Giao thông vận tải năm 2018. Triển khai thực hiện Chương trình phối hợp số 601/CTPH-UBATGTQG-CĐGTVTVN-HHVTOTVN, ngày 05 tháng 11 năm 2018 và Kế hoạch số 595/KH-CĐN, ngày 02 tháng 11 năm 2018 của Công đoàn GTVT Việt Nam về “Tổ chức Hội thi lái xe giỏi và An toàn ngành Giao thông vận tải năm 2018. Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam trân trọng đề nghị các Hiệp hội cơ sở và Hội viên trực thuộc Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam hưởng ứng, thực hiện Kế hoạch số 595/KH-CĐN, ngày 02/11/2018 của Công đoàn GTVT Việt Nam, với các nội dung cụ thể sau đây: http://www.hiephoivantaioto.vn/news/trien-khai-thuc-hien-chuong-trinh-phoi-hop-to-chuc-hoi-thi-lai-xe-o-to-gioi-va-an-toan-nganh-giao-thong-van-tai-nam-2018/ct-1251 Wed, 19 Dec 2018 18:21:02 GMT KÊU GỌI CÁC DOANH NGHIỆP TAXI VÀ NGƯỜI LÁI TAXI KHÔNG ĐÌNH CÔNG ĐỂ PHẢN ĐỐI GRAB http://www.hiephoivantaioto.vn/news/keu-goi-cac-doanh-nghiep-taxi-va-nguoi-lai-taxi-khong-dinh-cong-de-phan-doi-grab/ct-1249 Wed, 19 Dec 2018 18:21:02 GMT VATA: CẦN COI HOẠT ĐỘNG CỦA GRAB NHƯ KINH DOANH TAXI Hà Nội (TTXVN 7/11) Bộ Giao thông Vận tải đang trình Chính phủ dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 86/NĐ - CP về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô; trong đó có nhiều vấn đề còn có ý kiến khác nhau trong việc quản lý xe Grab như thế nào?. Phóng viên Thông tấn xã Việt Nam có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Văn Quyền, Chủ tịch Hiệp hội Vận tải Ô tô Việt Nam (VATA) xung quanh vấn đề quản lý loại hình xe Grab. http://www.hiephoivantaioto.vn/news/vata-can-coi-hoat-dong-cua-grab-nhu-kinh-doanh-taxi/ct-1248 Wed, 19 Dec 2018 18:21:02 GMT Đại lộ Chủ tịch VATA: “Đề xuất các giải pháp đổi mới phương thức hoạt động của Hiệp hội để đạt hiệu quả cao hơn” (Đại lộ) Ngày 12/10/2018, Hiệp hội Vận tải Ô tô Việt Nam đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ V. Đại hội đã bầu ông Nguyễn Văn Quyền làm Chủ tịch Hiệp hội trong nhiệm kỳ 2018-2023. Nhân sự kiện này tạp chí Vận tải Ô tô và dailo.vn đã có cuộc trao đổi với Chủ tịch Nguyễn Văn Quyền. http://www.hiephoivantaioto.vn/news/chu-tich-vata-de-xuat-cac-giai-phap-doi-moi-phuong-thuc-hoat-dong-cua-hiep-hoi-de-dat-hieu-qua-cao-hon/ct-1247 Wed, 19 Dec 2018 18:21:02 GMT Công văn số: 006/08/K5/HHVT-TV Thông báo kết quả Đại hội và triển khai nhiệm vụ khóa V http://www.hiephoivantaioto.vn/news/cong-van-so-006-08-k5-hhvt-tv/ct-1246 Wed, 19 Dec 2018 18:21:02 GMT Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ nhất nhiệm kỳ V (2018 - 2023) http://www.hiephoivantaioto.vn/news/nghi-quyet-hoi-nghi-ban-chap-hanh-lan-thu-nhat-nhiem-ky-v-2018-2023/ct-1245 Wed, 19 Dec 2018 18:21:02 GMT Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ V nhiêm kỳ (2018 - 2023) http://www.hiephoivantaioto.vn/news/nghi-quyet-dai-hoi-dai-bieu-lan-thu-v-nhiem-ky-2018-2023/ct-1244 Wed, 19 Dec 2018 18:21:02 GMT Báo cáo: Đại hội V Nhiệm kỳ 2018 - 2023 Báo cáo: Đại hội V Nhiệm kỳ 2018 - 2023 gồm: 1. Tổng kết hoạt động nhiệm kỳ IV (2013 - 2018); Mục tiêu nhiệm kỳ V (2018 - 2023) 2. Kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành và Ban Thường vụ nhiệm kỳ IV (2013 - 2018) 3. Kiểm điểm hoạt động của Ban kiểm tra nhiệm kỳ IV (2013 - 2018) 4. Tài chính nhiệm kỳ IV (2013 - 2018) http://www.hiephoivantaioto.vn/news/bao-cao-dai-hoi-v-nhiem-ky-2018-2023/ct-1242 Wed, 19 Dec 2018 18:21:02 GMT Số: 033 /HHVT-TV V/v Quy hoạch bến xe khách http://www.hiephoivantaioto.vn/news/so-033-hhvt-tv-v-v-quy-hoach-ben-xe-khach/ct-1239 Wed, 19 Dec 2018 18:21:02 GMT Văn kiện dự thảo Đại hội lần thứ V Dự thảo lần thứ 5 - Báo cáo Tổng kết nhiệm kỳ V (2018-2023) Dự thảo lần thứ 3 - Báo cáo Tài chính nhiệm kỳ V (2018 - 2023) Dự thảo lần thứ 2 - Báo cáo Ban kiểm tra; Dự thảo lần thứ 3 - Báo cáo kiểm điểm lãnh đạo BCH http://www.hiephoivantaioto.vn/news/van-kien-du-thao-dai-hoi-lan-thu-v/ct-1238 Wed, 19 Dec 2018 18:21:02 GMT Bộ Giao thông vận tải trả lời một số kiến nghị của Hiệp hội Bộ Giao thông Vận tải trả lời Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam một số nội dung kiến nghị tại Văn bản số 110/HHVT-TV http://www.hiephoivantaioto.vn/news/bo-giao-thong-van-tai-tra-loi-mot-so-kien-nghi-cua-hiep-hoi/ct-1237 Wed, 19 Dec 2018 18:21:02 GMT Góp ý các văn bản dự thảo Đại hội V (2018 – 2023) download các file theo link đính kèm http://www.hiephoivantaioto.vn/news/gop-y-cac-van-ban-du-thao-dai-hoi-v-2018-2023/ct-1236 Wed, 19 Dec 2018 18:21:02 GMT Một số kiến nghị gửi cơ quan Nhà nước http://www.hiephoivantaioto.vn/news/mot-so-kien-nghi-gui-co-quan-nha-nuoc/ct-1234 Wed, 19 Dec 2018 18:21:02 GMT VATA Báo cáo tổng kết năm 2017 http://www.hiephoivantaioto.vn/news/bao-cao-tong-ket-nam-2017/ct-1233 Wed, 19 Dec 2018 18:21:02 GMT Kiến nghị Thủ tướng Chính phủ về Thay đổi hình thức thế chấp ngân hàng Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam nhận được văn bản số 71/KN-HHVT ngày 05 tháng 7 năm 2017 của Hiệp hội Vận tải hàng hóa đường bộ Thành phố Hồ Chí Minh và một số Hiệp hội cơ sở đề nghị Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam báo cáo đề nghị Thủ tướng Chính phủ và các bộ ngành liên quan tạo điều kiện tháo gỡ khó khăn cho các đơn vị vận tải khi mua xe ô tô phải vay ngân hàng. Bản chính Đăng ký xe ô tô do ngân hàng quản lý. Trong quá trình kiểm tra trên đường người lái xe không có bản chính đăng ký xe sẽ bị xử lý vi phạm theo quy định tại Nghị định 46/2016/NĐ-CP. http://www.hiephoivantaioto.vn/news/kien-nghi-thu-tuong-chinh-phu-ve-thay-doi-hinh-thuc-the-chap-ngan-hang/ct-1232 Wed, 19 Dec 2018 18:21:02 GMT CÔNG TÁC QUẢN LÝ AN TOÀN KINH DOANH VẬN TẢI. TUYÊN TRUYỀN VẬN ĐỘNG LÁI XE, DOANH NGHIỆP TUÂN THỦ CÁC QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG (Tại Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác bảo đảm ATGT 6 tháng năm 2017) THAM LUẬN VỀ: CÔNG TÁC QUẢN LÝ AN TOÀN KINH DOANH VẬN TẢI. TUYÊN TRUYỀN VẬN ĐỘNG LÁI XE, DOANH NGHIỆP TUÂN THỦ CÁC QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG (Tại Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác bảo đảm ATGT 6 tháng năm 2017) Nguyễn Văn Thanh Chủ tịch – Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam 6 tháng đầu năm 2017 ngành vận tải ô tô có nhiều sự việc nóng: Ùn tắc giao thông do tăng đột biến của xe cá nhân tham gia vận tải Taxi Uber, Grab. Vấn nạn “xe dù, bến cóc” xảy ra khá nghiêm trọng tại 2 thành phố Hà Nội, Hồ Chí Minh (như báo cáo sơ kết đã nêu). Trong khuôn khổ Hội nghị, xin tham luận 2 nội dung: http://www.hiephoivantaioto.vn/news/cong-tac-quan-ly-an-toan-kinh-doanh-van-tai-tuyen-truyen-van-dong-lai-xe-doanh-nghiep-tuan-thu-cac-quy-dinh-phap-luat-ve-trat-tu-an-toan-giao-thong-tai-hoi-nghi-truc-tuyen-so-ket-cong-tac-bao-dam-atgt-6-thang-nam-2017/ct-1231 Wed, 19 Dec 2018 18:21:02 GMT DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ BAN THƯỜNG VỤ (Mở rộng) http://www.hiephoivantaioto.vn/news/du-thao-nghi-quyet-hoi-nghi-ban-thuong-vu-mo-rong/ct-1230 Wed, 19 Dec 2018 18:21:02 GMT Thông cáo báo chí Giới thiệu về TRAFFIC TRAFFIC, Mạng lưới giám sát buôn bán động vật hoang dã, hoạt động nhằm đảm bảo việc buôn bán động thực vật hoang dã không phải là mối đe dọa đối với việc bảo tồn thiên nhiên. TRAFFIC là một liên minh chiến lược của IUCN và WWF. www.traffic.org http://www.hiephoivantaioto.vn/news/thong-cao-bao-chi/ct-1229 Wed, 19 Dec 2018 18:21:02 GMT Báo cáo 6 tháng đầu năm 2017 http://www.hiephoivantaioto.vn/news/bao-cao-6-thang-dau-nam-2017/ct-1228 Wed, 19 Dec 2018 18:21:02 GMT Doanh nghiệp vận tải, ô tô cam kết thực hiện chính sách trách nhiệm xã hội không khoan nhượng đối với vận chuyển và buôn bán trái phép động, thực vật hoang dã Doanh nghiệp vận tải, ô tô cam kết thực hiện chính sách trách nhiệm xã hội không khoan nhượng đối với vận chuyển và buôn bán trái phép động, thực vật hoang dã http://www.hiephoivantaioto.vn/news/doanh-nghiep-van-tai-o-to-cam-ket-thuc-hien-chinh-sach-trach-nhiem-xa-hoi-khong-khoan-nhuong-doi-voi-van-chuyen-va-buon-ban-trai-phep-dong-thuc-vat-hoang-da/ct-1227 Wed, 19 Dec 2018 18:21:02 GMT Thông báo tổ chức tập huấn cho người điều hành vận tải và lái xe kinh doanh vận tải Ngày 30/05/2017 Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam phối hợp với tổ chức Traffic tổ chức lớp tập huấn cho người điều hành vận tải và lái xe kinh doanh vận tải tại Hà Nội http://www.hiephoivantaioto.vn/news/thong-bao-to-chuc-tap-huan-cho-nguoi-dieu-hanh-van-tai-va-lai-xe-kinh-doanh-van-tai/ct-1226 Wed, 19 Dec 2018 18:21:02 GMT TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG NĂM 2016 VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2017 Năm 2016, tình hình chính trị kinh tế thế giới tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp, suy thoái kinh tế chưa được ngăn chặn vững chắc, trong khi đó biến đổi khí hậu dẫn đến thiên tai, lũ lụt, động đất thường xuyên xảy ra. Tình hình chính trị ở một số nước có nhiều diễn biến phức tạp làm cho tốc độ phát triển kinh tế thấp, Việt Nam cũng chịu ảnh hưởng từ tình hình chung của thế giới. Tuy năm 2016 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII với sự chỉ đạo trực tiếp của các cấp uỷ Đảng, sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ nền kinh tế Việt Nam đã từng bước phục hồi . Tốc độ tăng trưởng ứơc đạt 6,3%, tuy tốc độ tăng trưởng không bằng năm 2015 nhưng là tốc độ tăng trưởng cao so với các nước trong khu vực và trên thế giới. Những tác động từ các yếu tố đầu vào biến động thường xuyên làm cho các doanh nghiệp kinh doanh chưa hiệu quả. Giá cả các mặt hàng công nghiệp trong đó có ô tô, nhiên liệu thường xuyên biến đổi. Giá vật tư đầu vào tăng, phí sử dụng đường bộ, các trạm thu phí BOT trên đường gia tăng. Nhiều tuyến đường hiện tại thu phí chưa hợp lý nhiều phương tiện kinh doanh vận tải hiện tại hoạt động 100% trên các tuyến BOT nhưng vẫn phải nộp tiền phí sử dụng đường bộ. Tuy nhiên do biến động giá xăng dầu thế giới nên giá xăng dầu trong nước cũng thường xuyên tăng giảm. Việc tăng giảm giá xăng dầu nhỏ giọt làm cho các đơn vị kinh doanh vận tải rất bị động trong việc kê khai giá cước để phù hợp với giá xăng dầu. http://www.hiephoivantaioto.vn/news/tong-ket-hoat-dong-nam-2016-va-trien-khai-nhiem-vu-nam-2017/ct-1225 Wed, 19 Dec 2018 18:21:02 GMT Kế hoạch xử lý hành vi chở quá khổ, quá tải đối với các phương tiện vận tải hàng hoá đường bộ của Trung Quốc http://www.hiephoivantaioto.vn/news/ke-hoach-xu-ly-hanh-vi-cho-qua-kho-qua-tai-doi-voi-cac-phuong-tien-van-tai-hang-hoa-duong-bo-cua-trung-quoc/ct-1224 Wed, 19 Dec 2018 18:21:02 GMT Phúc đáp Văn bản 1339 SGTVT-QLVT http://www.hiephoivantaioto.vn/news/phuc-dap-van-ban-1339-sgtvt-qlvt/ct-1222 Wed, 19 Dec 2018 18:21:02 GMT